Zvolte jazyk

Badatelna

Badatelna Muzeum Železný BrodMuzejní badatelna je přístupná pro všechny zájemce o studium sbírkového a knihovního fondu. Její provoz se řídí badatelským a knihovním řádem. Návštěvu je nutné předem domluvit se zaměstnanci muzea.

Kontakt pro rezervaci: 483 389 081, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Badatelský řád

Dokumenty

LOGO MUZEUM ZB zakladni cervene

Výroční zprávy

Logotyp muzea

LOGO MUZEUM Z zakladni cerne

Ostatní

Sbírky

Sbírkový fond muzea obsahuje 12 podsbírek. Mezi nejobsáhlejší podsbírky patří pochopitelně podsbírka skla a podsbírka etnografie. Nicméně ani ostatní podsbírky nejsou zanedbatelné a obsahují řadu zajímavých exemplářů. Mezi podsbírky muzea dále patří podsbírky archeologie, bižuterie, militaria, obrazy, plastiky, přírodniny, textil, fotografie, pohlednice. Mnohé z našich sbírkových předmětů můžete vyhledat na portálu eSbirky.cz

Sbírky v muzeu Železný Brod

Archeologie

Archeologie

Archeologická podsbírka pochází z historických fondů muzea. Její jádro tvoří pozůstatek amatérské archeologické činnosti majitele Návarovského panství Ing. Viléma Vaníčka.

více zde

Bižuterie

Bižuterie

Podsbírka bižuterie se soustřeďuje především na dokumentování bižuterní výroby v Železném Brodě a nejbližším okolí. Úzce souvisí s podsbírkou skla, kterou doplňuje a místy prolíná.

více zde

Archeologie

Etnografie

Podsbírka etnografie je díky svému složení nejpestřejší podsbírkou Městského muzea. Vznikla sloučením několika samostatných celků při reorganizaci sbírkového fondu na sklonku 60. let 20. století.

více zde

Archeologie

Militária

Podsbírka militárií obsahuje jak sečné i palné zbraně, především z období 19. století. Velkou část podsbírky tvoří vojenská výzbroj převážně z 2. poloviny 19. století.

více zde

Archeologie

Numismatika

Numismatická podsbírka obsahuje oběžné i pamětní mince z období Rakouské monarchie (zlatníková i korunová měna), období První republiky a období poválečné. Součástí podsbírky jsou i pamětní mince a medaile.

více zde

Archeologie

Obrazy

Podsbírka obrazů obsahuje práce lidových i profesionálních malířů z časového období od první poloviny 17. století do současnosti. Její součástí jsou malby, grafiky i podmalby na skle. 

více zde

Plastiky

Plastiky

Podsbírka plastik je početně nejmenší skupinou sbírkového fondu a obsahuje plastiky i skulptury z různých druhů materiálu.

více zde

přírodniny

Přírodniny

Podsbírka přírodnin obsahuje především minerály z lokalit Kozákov, Nová Paka, Smržovka, Příchovice, Štípek a dalších.

více zde

Sklo

Sklo

Podsbírka skla dokumentuje sklářskou výrobu na Železnobrodsku. Nejvýznamnějšími částmi podsbírky jsou celky, které představují produkci železnobrodské sklářské školy, meziválečných výrobců a národního podniku Železnobrodské sklo.

více zde

textil

Textil

Podsbírka textilu obsahuje součásti lidového kroje, oděvní doplňky  a běžný textil k vybavení domácnosti. Součástí podsbírky jsou i uniformy a jejich součásti.

více zde

textil

Fotografie

Ve fotografické podsbírce jsou zastoupeny fotografie a negativy, které se tematicky i provenienčně vzahují k Železnému Brodu a nejbližšímu okolí. Obsahuje i produkci železnobrodských fotoateliérů.

více zde

textil

Pohlednice

Podsbírka pohlednice obsahuje dopisnice i pohlednice, které se námětově váží k Železnobrodsku. Zahrnuje i produkci místních nakladatelů a vydavatelů.

více zde

Historie a současnost

Vznik muzea

otevreni hruskova muzea 01Historie vzniku městského muzea v Železném Brodě sahá na sklonek 19. století, kdy se začal z různých zdrojů pozvolna vytvářet sbírkový fond. V této době vrcholily přípravy sběru etnografického materiálu pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895), kam přispěl i okresní odbor Národopisné výstavy českoslovanské ze Železného Brodu. Část sebraného materiálu putovala po skončení výstavy zpět do Železného Brodu. Na obeslání výstavy se podílelo i místní společenstvo živnostníků, které vlastnilo historické památky po zrušených řemeslných ceších, jako byly cechovní korouhve, pečetidla, pokladnice i archiválie. Cechovní památky ve sbírkách převažovaly, proto bylo muzeum v začátcích označováno přívlastkem živnostenské. V této době byly sbírky, ovšem bez jakékoli evidence, uskladněny v budově radnice. A to uskladněny v pravém slova smyslu, protože o jakékoli reprezentativní muzejní expozici nemůžeme ani uvažovat. Tehdejší muzea obecně vypadala spíše jako přístupné depozitáře s více či méně urovnanými předměty. A co víc, i v rámci radniční budovy docházelo k občasným přesunům sbírek. I po přestavbě radnice v roce 1901 ještě zůstaly sbírky v její budově a za pomoci studentů již byl pořízen první inventář.

Stěhování

Až potřeba města zřídit vyučovací místnosti pro žákyně dívčí školy donutila živnostenské muzeum prostory radnice opustit. V této době se stalo patronem muzea město a název se proto doplnil na Městské živnostenské muzeum. Z prostoru radnice se muzeum přesunulo do protější budovy chlapecké školy, kde sídlilo až do roku 1926, kdy získalo od Pojizerského průmyslového vývozního ústavu prostory v nově postavené budově sklářské školy. V průběhu roku 1926 se také zformoval přípravný výbor s úmyslem založit v Železném Brodě muzejní spolek, který by se staral o doposavad shromážděné sbírky. Až po osmi letech činnosti se podařilo záměr dovést k úspěchu.

Muzejní spolek

Dvacátého třetího října roku 1934 se v budově radnice konala ustavující schůze Muzejního spolku. Nově ustavený spolek převzal do své správy všechny sbírky dosavadního Městského živnostenského muzea, které byly zmíněny výše. Založení spolku představuje zásadní přelom v organizaci muzejní činnosti v Železném Brodě. Někdejší sběratelská živelnost je nahrazena jasně formulovanou koncepcí. Po prvních spíše amatérských a nadšeneckých pokusech je to další krok směrem k „profesionalizaci“ muzejní činnosti. Muzeum se ve své sbírkotvorné koncepci zaměřovalo na oblast Železnobrodska a neomezovalo se pouze na památky etnografické, ale sbíralo přírodniny i umělecké, historické a archeologické předměty. V roce 1936 se muzeum opět stěhovalo, naštěstí opět jen nedaleko. V tom roce byla dokončena stavba nové budovy městské spořitelny, ve které se, díky jejímu řediteli a zároveň členu Muzejního spolku Jaroslavu Hudskému, našlo dostatek místa na instalaci a deponování muzejních sbírek. O exkluzivitě prostor svědčí fakt, že se v nich muzeum nachází doposud. Během druhé světové války byly prostory muzea na čas obsazeny německou armádou a muzeum nebylo pro návštěvníky ani pro členy spolku přístupno, ale téměř ihned po skončení války byla činnost muzea obnovena.

Během padesátých let, kdy byly novým politickým režimem nemilosrdně likvidovány všechny spolky (Sokol, Junák apod.), muzeum dále fungovalo pod hlavičkou Muzejního spolku a pod patronací města. Spolupráce spolku s Národním výborem rozhodně nebyla ideální, politický tlak vyvrcholil zejména po roce 1948, kdy místní Akční výbor Národní fronty vznesl námitky proti dlouholetým činovníkům Muzejního spolku a donutil je rezignovat na spolkové funkce. Existence spolku byla v padesátých letech pravděpodobně spíše formální a vydržela až do roku 1957, kdy správa muzea svým přípisem z 29. ledna 1957 oznamuje likvidaci Muzejního spolku a současně ustavení Kroužku přátel muzea při Osvětové besedě v Železném Brodě. Tím se uzavřela kapitola existence Muzejního spolku založeného na základě dobrovolnické práce. Sbírkový fond byl znárodněn a muzeum se začlenilo do správy města.

Pro muzeum nadešlo nelehké období. Všeobecné státní plánování a regulování se nevyhnulo ani oblasti muzejnictví a mnoho malých městských muzeí násilně zaniklo. V souvislosti se změnou struktury muzejní sítě se o železnobrodském muzeu uvažovalo jako o krajském národopisném muzeu. Muzeum se ale potýkalo ve svém provozu s nejrůznějšími těžkostmi a dlouholetý kronikář, archivář, muzejníka a učitel v jedné osobě – František Sochor uvádí, že se dokonce uvažovalo o jeho zrušení. K tomu naštěstí nedošlo a železnobrodské muzeum bylo stanoveno jako národopisné muzeum pro oblast horního Pojizeří. Expozice muzea byly v roce 1967 reinstalovány a upřednostněna byla prezentace národopisných sbírek. Muzeum změnilo název na Národopisné muzeum horního Pojizeří. Autorem libreta k novým expozicím byl renomovaný odborník PhDr. Josef V. Scheybal ze Severočeského muzea v Liberci.

V této podobě vydržely expozice až do druhé poloviny devadesátých let dvacátého století. V této době započala rozsáhlá rekonstrukce roubeného domu Běliště, o kterém se již od šedesátých let uvažovalo jako o vhodném objektu pro prezentaci národopisných sbírek. Prostory stávající hlavní muzejní budovy byly uvolněny a využity k instalaci doposavad opomíjených sklářských sbírek. A Národopisné muzeum horního Pojizeří se opět stalo Městským muzeem.

Muzejní knihovna

Horkovzdušný balonČinovníci někdejšího Muzejního spolku se kromě sběru muzeálií snažili vybudovat i studijní vědeckou knihovnu nákupem odborných publikací. K rozšíření knihovny napomohl velkorysý dar faráře a vlastivědného badatele pátera Jana Hrdého, který v roce 1940 daroval velkou část své odborné knihovny čítající 456 svazků, převážně historiografických prací, pramenných edic a církevních spisů. Knihovna byla dále rozšiřována nákupy, odkazy i delimitacemi z místní městské knihovny a v roce 1943 čítala již přes tři tisíce svazků. V současné době se část této historické muzejní knihovny nachází ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. Činovníci někdejšího Muzejního spolku se kromě sběru muzeálií snažili vybudovat i studijní vědeckou knihovnu nákupem odborných publikací. K rozšíření knihovny napomohl velkorysý dar faráře a vlastivědného badatele pátera Jana Hrdého, který v roce 1940 daroval velkou část své odborné knihovny čítající 456 svazků, převážně historiografických prací, pramenných edic a církevních spisů. Knihovna byla dále rozšiřována nákupy, odkazy i delimitacemi z místní městské knihovny a v roce 1943 čítala již přes tři tisíce svazků. V současné době se část této historické muzejní knihovny nachází ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou.

Fotogalerie z historie muzea

Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod
Hsitorie muzea Železný Brod

O muzeu

Chceme být moderní paměťová instituce a tak se zcela ztotožňujeme s definicí muzea, která byla přijatá 24. 8. 2022 na generální konferenci ICOM PRAGUE 2022. “Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“


Historie a současnost muzea Železný Brod

Historie a současnost

Městské muzeum v Železném Brodě je dnes přirozeným centrem paměti železnobrodského sklářství a centrem uchovávání a prezentace místní lidové kultury. V současné době muzeum realizuje projekt Spojeno sklem!, v jehož rámci vybudujeme zcela novou interaktivní expozici. Podstatou projektu je oživení místní sklářské tradice díky spojení s ostatními subjekty, které ve městě fungují a mají co dočinění se sklem. Kromě projektu se nadále věnujeme badatelské a výstavní činnosti, pořádáme různé akce a do akcí zapojujeme širokou i odbornou veřejnost.

více zde


Sbírky v muzeu Železný Brod

Sbírky

Sbírkový fond muzea obsahuje 12 podsbírek. Mezi nejobsáhlejší podsbírky patří pochopitelně podsbírka skla a podsbírka etnografie. Nicméně ani ostatní podsbírky nejsou zanedbatelné a obsahují řadu zajímavých exemplářů. Mezi podsbírky muzea dále patří podsbírky archeologie, bižuterie, militaria, obrazy, plastiky, přírodniny, textil, fotografie, pohlednice.

více zde


Dokumenty muzea Železný Brod

Dokumenty

Výroční zprávy, logo, zřizovací listina a další...

více zde


Badatelna muzea Železný Brod

Badatelna

Sbírkový fond, archiválie, muzejní knihovna a další oddělení pro odbornou veřejnost.

více zde


Prodejna muzea Železný Brod

Prodejny

V našich muzejních obchodech si můžete vybrat z množství místního zboží a z řady populárně naučných knih. V budově sklářské expozice můžete vybírat mezi rozličnými skleněnými produkty místní výroby. Nabízíme nejen drobné skleněné figurky, ale i velké hutně tvarované, vybírat můžete mezi skleněnými šperky, přívěsky a korálky různých velikostí. V muzejním obchodě na Bělišti nabízíme především místní rukodělné výrobky jako jsou výrobky z keramiky, dřevěné hračky, textilní tašky, chňapky, zástěrky, nebo také kovová autíčka Kovap. Vybírat můžete z řady malebných pohledů od Jiřího Škopka. Mezi oblíbené radosti patří domácí požehnání, náprstky, zvonečky či srdíčka.

více zde


Strana 5 z 5

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec